Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Joshi, s.r.o.,
IČ: 04397371,
se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Modrá 1977/2, PSČ 15500,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246812,
www: www.joshi.cz,
email: joshi@joshi.cz

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako "Kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako "Zboží") (dále jen jako "Smlouva"), a jež je uzavírána prostřednictvím jeho on-line obchodu umístěného na stránkách www.joshi.cz (dále jen jako "JOSHI") ohledně Zboží zde nabízeného.

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

 

I. Úvodní ustanovení

1.    Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
2.    Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.
3.    Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.            

II. Uživatelský účet
1.    Před uzavřením Smlouvy je možné se na stránkách JOSHI zaregistrovat. Při registraci uvede Kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří Prodávající Kupujícímu na stránkách JOSHI jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako "Uživatelský účet"). Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Kupující sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit využívání svého Uživatelského účtu.                        
2.    Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci v JOSHI či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Pro-dávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.                                        
3.    Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky JOSHI a ke svému Uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému JOSHI. Prodávající si pro případ porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Kupujícího vyhrazuje právo Kupujícímu přístup k jeho Uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit.                
4.    Smlouvu lze uzavřít i mimo prostředí Uživatelského účtu, tedy bez nutnosti se registrovat na JOSHI.


III. Objednávky, uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

1.    Na stránkách JOSHI jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování v rámci části území hlavního města Prahy. Zboží je doručováno pouze na části území hlavního města Prahy, jež Kupující nalezne na JOSHI v sekci "rozvoz". Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách JOSHI. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.            
2.    Úprava složení Zboží podle požadavků Kupujícího je možná na základě individuální dohody, avšak nikoli v čase od 11:00 do 14:00. Úprava Zboží je možná pouze za předpokladu, že výkon dané úpravy je technologicky možný. Pokud Prodávající neupozorní Kupujícího na nemožnost splnění jeho požadavku na úpravu složení produktu, předpokládá se, že změna je možná.                             
3.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.            
4.    Objednávku Zboží provede Kupující po přihlášení do svého Uživatelského účtu jeho prostřednictvím, nebo bez přihlašování. Objednávky je možné uskutečnit pouze v provozní době uvedené na JOSHI. Objednávky zadané mimo provozní dobu budou uskutečněny během provozní doby následující po momentě zadání objednávky. Kupující jednotlivé položky Zboží vkládá ve zvoleném množství do virtuálního nákupního košíku. Jednou vložené Zboží lze z košíku odstraňovat. Po volbě Zboží klikne Kupující na "OBJEDNAT". Na následující obrazovce Kupující může upravovat obsah košíku, vyplní požadované osobní údaje a zvolí si způsob platby a způsob dodání (včetně nákladů na toto dodání). Minimální výše objednávky je 250 Kč. Kupující má možnost údaje uvedené v objednávce zkontrolovat a případně změnit. Celým procesem odeslání objednávky provede Kupujícího prostředí JOSHI. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky vyjma situací, kdy Prodávající bezodkladně po odeslání objednávky informuje Kupujícího, že zásoby objednaného Zboží byly vyčerpány, nebo že Prodávající není schopen toto Zboží dodat z jiných důvodů.                                         
5.    Objednávku je také možné uskutečnit telefonicky na číslech 735 170 770 a 728 306 086. Na základě uskutečněné telefonické objednávky Kupujícího provede Prodávající její ověření a potvrzení ústně v telefonátu s Kupujícím.                    
6.    Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či ne-pravdivých osobních údajů.                                
7.    Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky.                
8.    Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu.
9.    Kupující si při zadávání objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:                            
a.    hotovostní platby při převzetí Zboží od rozvozce nebo na provozovně Prodávajícího,                                
b.    bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího využitím WebPay (platba
    platební kartou, expresní platbou MasterPass nebo mobilní platba),    
c.    bezhotovostní platbou v provozovnách Prodávajícího prostřednictvím platební karty akceptované Prodávajícím,                    
d.    stravenkami akceptovanými Prodávajícím.

Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu se Smlouvou.    
       
10.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.                                        
11.    Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou, nebo v případě platby v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci mu jej předá při odběru Zboží.                                    
12.    Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. V případě nepřevzetí zboží, nebo vrácení zboží Kupujícím bez uvedení důvodu, vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení hodnoty objednávky. V případě, že si Zboží objednává Kupující, který už v minulosti bezdůvodně nepřevzal dodávané Zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, aby byla kupní cena objednaného Zboží Kupujícím uhrazena předem bezhotovostním převodem. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.                            
13.    Čas rozvozu uvedený v objednávce je pouze orientační. Zboží může být Kupujícímu doručeno i po tomto čase. V případě, že Prodávající není schopen dodat Kupujícímu objednané Zboží v dohodnutém termínu ani s přijatelnou odchylkou, obeznámí Prodávající o této věci v co nejkratším čase Kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného Zboží, nebo mu navrhne dodání alternativního Zboží. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.                        
14.    Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (nemocné dítě, imobilnost) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany dispečinku Prodávajícího.            
15.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dní.


IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace

1.    Vzhledem k povaze Zboží nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.
2.    Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá.    
3.    Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit do 30 minut od jeho převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu.                                     
4.    V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace.    
5.    Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.


V. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.


VI. Závěrečná ustanovení

1.    Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, je-jíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
2.    Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
3.    Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
4.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
5.    K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
6.    Pokud vztah související s užitím JOSHI nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.    Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
8.    Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2015

 

V Praze dne 1. 10. 2015